آمار

لمینت برجسته کوچک

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 140 تومان
  • بستن جزییات

لطفا قبل از سفارش رهنما و قالب را مطالعه نمایید.

فایل ها در قالب JPG و مد رنگی CMYK مورد قبول است.


مشخصات محصول:

لمینت برجسته کوچک

اندازه:5.6*5.9

زمان تحویل: 8  الی 10 روز کاری


لمینت برجسته کوچک

 اختیاری

فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم روی یووی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf
 اختیاری

فیلم پشت یووی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .pdf