آمار

ساک خرید تبلیغاتی (اختصاصی)

چاپ ساک خرید در ابعاد و گرماژ مختلف طبق لیست زیر امکان پذیر می باشد.

کیف دستی های مجموعه به صورت اختصاصی چاپ می شود.

چاپ کیف دستی | چاپ کیف تبلیغاتی | چاپ ساک دستی | چاپ روی کیف کاغذی | چاپ کیف دستی تبلیغاتی در تبریز

ساک دستی کد 1 (یک تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 1 (یک تکه)

ساک دستی کد 2 (یک تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 2 (یک تکه)

ساک دستی کد 3 (یک تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 3 (یک تکه)

ساک دستی کد 4 (یک تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 4 (یک تکه)

ساک دستی کد 5 (دو تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 5 (دو تکه)

ساک دستی کد 6 (دو تکه) افقی
مشاهده

ساک دستی کد 6 (دو تکه) افقی

ساک دستی کد 7 (دو تکه) عمودی
مشاهده

ساک دستی کد 7 (دو تکه) عمودی

ساک دستی کد 9 (دو تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 9 (دو تکه)

ساک دستی کد 8 (دو تکه)
مشاهده

ساک دستی کد 8 (دو تکه)